Tin tức, bài viết mới nhất về :

quyết sách lớn

Đại hội Đảng 12: “Chờ quyết sách lớn cải cách thể chế”

Đại hội Đảng 12: “Chờ quyết sách lớn cải cách thể chế”

1/20/2016 1:43:10 PM

“Đại đa số người dân đều mong muốn lãnh đạo nhiệm kỳ mới là những người có tư duy đổi mới”...

Tags: đại hội đảng, Đại hội Đảng 12, quyết sách lớn, cải cách thể chế, người lãnh đạo, lãnh đạo mới, tư duy đổi mới