Tin tức, bài viết mới nhất về :

đạo lý dùng người

Bàn về thất bại trong thuật dùng người của Gia Cát Lượng: Sai một ly, đi ngàn dặm

Bàn về thất bại trong thuật dùng người của Gia Cát Lượng: Sai một ly, đi ngàn dặm

6/26/2019 1:03:00 PM

Một trong những nhược điểm lớn của chính trị truyền thống Trung Quốc là bênh che bè cánh. Một người có đáng tin hay không và liệu anh ta có thể được giao trách nhiệm chính trị hay không...

Tags: Gia Cát Lượng, Tam Quốc Chí, quan hệ đặc biệt, đạo lý dùng người

"Không dùng quân tử, dùng tiểu nhân", phân tích chuyên sâu về chiến lược dùng người của Tào Tháo

"Không dùng quân tử, dùng tiểu nhân", phân tích chuyên sâu về chiến lược dùng người của Tào Tháo

6/23/2019 1:30:00 PM

Suy cho cùng thì Tào Tháo cũng là người làm việc lớn, thứ ông muốn làm đó là kiến thiết lại đất nước và xã hội. Bất kể là lúc nào thì cái trọng trách này cũng không thể thiếu được sĩ đại...

Tags: Tam Quốc Chí, tư tưởng chính trị, tào tháo, tư mã ý, đạo lý dùng người