Tin tức, bài viết mới nhất về :

bất chiến tự nhiên thành

Khoan dung - giá trị cốt lõi của sức mạnh mềm

Khoan dung - giá trị cốt lõi của sức mạnh mềm

2/14/2016 10:30:00 AM

Sức mạnh mềm được định nghĩa là khả năng ảnh hưởng – chứ không phải áp đặt – để vì cảm tình mà người khác hoặc không làm hại mình hoặc khiến họ làm một việc mình muốn mà không cần đánh...

Tags: sức mạnh mềm, văn hóa xã hội, bất chiến tự nhiên thành, phát triển cộng đồng, truyền thống văn hóa, phát triển xã hội