Chỉ 1 tuần nữa, các doanh nghiệp quân đội sẽ công khai lương, thưởng, lãi, lỗ

15/12/2016 09:38 AM | Kinh doanh

Từ ngày 23/12, Thông tư về công khai thông tin tài chính của Doanh nghiệp Nhà nước thộc Bộ Quốc Phòng sẽ có hiệu lực. Các doanh nghiệp sẽ phải công khai báo cáo tài chính, lương thưởng nhân viên và cán bộ quản lý.

Bộ Quốc Phòng mới đây đã ra Thông tư số 182 về việc công khai thông tin tài chính của Doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Quốc Phòng và doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước do Bộ Quốc Phòng làm chủ sở hữu.

Theo đó các doanh nghiệp này phải công khai Báo cáo tài chính 6 tháng, Báo cáo tài chính năm (đã được kiểm toán) gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về kế toán.

Đối với doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, khi công khai Báo cáo tài chính năm (đã được kiểm toán) doanh nghiệp phải thực hiện công khai Báo cáo tài chính năm của công ty mẹ và Báo cáo tài chính năm hợp nhất.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng phải công khai nội dung thông tin về các khoản thu nhập và thu nhập bình quân của người lao động; tình hình chấp hành các nghĩa vụ đối với người lao động về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, trợ cấp mất việc làm (nếu có); tình hình tiền lương, thù lao, tiền thưởng và thu nhập hàng tháng năm trước liền kề của từng viên chức quản lý doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp sẽ phải tuân thủ quy định về công khai, trừ những nội dung không thể công khai do bí mật quốc phòng, an ninh.

Theo Thông tư, doanh nghiệp phải lập trang thông tin điện tử chậm nhất trong vòng 3 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực. Trang thông tin điện tử phải có chuyên mục riêng về nội dung công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có trách nhiệm cập nhật thông tin khi nội dung công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp thay đổi.

Trường hợp doanh nghiệp chưa có đủ điều kiện để vận hành trang thông tin điện tử trong vòng 3 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thì phải đăng ký với chủ sở hữu để thực hiện việc công khai các nội dung thông tin quy định tại trang thông tin điện tử của chủ sở hữu.

Thời hạn gửi báo cáo công khai thông tin tài chính doanh nghiệp về Bộ Quốc phòng (qua Cục Kinh tế/BQP, Cục Tài chính/BQP) trước ngày 30 tháng 7 của năm báo cáo đối với Báo cáo tài chính 6 tháng; trước ngày 15 tháng 5 của năm tiếp theo đối với Báo cáo tài chính năm.

Thông tư này của Bộ Quốc Phòng sẽ có hiệu lực từ ngày 23/12 tới đây.

Doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Bộ Quốc phòng làm chủ sở hữu, bao gồm:

a) Doanh nghiệp quốc phòng, an ninh được thành lập và tổ chức hoạt động theo quy định tại Nghị định số 93/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

b) Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con do Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định thành lập.

c) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Công ty độc lập) do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định thành lập.

Minh Quân

Cùng chuyên mục
XEM