Hoàng Anh Gia Lai xin ý kiến cổ đông để giảm gần 3.300 tỷ đồng lỗ lũy kế

27/08/2021 11:00 AM | Kinh doanh

Công ty của Bầu Đức muốn sử dụng toàn bộ thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế, qua đó giảm được khoảng một nửa lỗ lũy kế tính theo thời điểm 31/12/2020.

Hoàng Anh Gia Lai vừa cho biết sẽ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sử dụng thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế.

Theo đó, công ty cho biết tính đến ngày 31/12/2020, công ty có vốn điều lệ 9.275 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 6.139 tỷ đồng và đang lỗ lũy kế 6.678 tỷ đồng.

Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai có thặng dư vốn cổ phần 3.264 tỷ đồng, thông qua các lần phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Do đó, công ty muốn sử dụng toàn bộ 3.264 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế. Sau khi xử lý, số lỗ lũy kế còn lại là 3.414 tỷ đồng. Như vậy, Hoàng Anh Gia Lai sẽ xử lý được khoảng một nửa số lỗ lũy kế.

Tuy nhiên, theo báo cáo tài chính 6 tháng 2021, Hoàng Anh Gia Lai đã điều chỉnh lại số liệu, khiến lỗ lũy kế đến 31/12/2020 tăng lên 7.576 tỷ đồng.

Theo lý giải của công ty, Ban Tổng giám đốc đã xem xét lại cơ cấu tài sản đảm bảo cho các khoản phải thu tồn đọng và thu thập thêm các thông tin quá khứ về khả năng thanh toán của các đối tác mà trước đây chưa thể thu thập được do các giới hạn về thời gian và nguồn nhân lực. Ban Tổng giám đốc nhận thấy việc ước tính khả năng thu hồi của các khoản nợ phải thu tồn đọng lâu ngày tại thời điểm lập báo cáo tài chính các năm trước chưa phản ánh đầy đủ rủi ro tổn thất của các khoản thu này.

Trên cơ sở đó, Ban Tổng giám đốc đã điều chỉnh lại dữ liệu tương ứng trong báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho kỳ kế toán 6 tháng 2020, giảm lợi nhuận 1.263 tỷ đồng. Do đó, công ty từ lỗ trước thuế 132 tỷ đồng thành lỗ 1.395 tỷ đồng; từ lãi ròng 107 tỷ đồng thành lỗ ròng 1.155 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm 2021, Hoàng Anh Gia Lai có lãi gần 28 tỷ đồng. Qua đó, lỗ lũy kế đến 30/6/2021 giảm xuống còn 7.548 tỷ đồng.

Hoàng Anh Gia Lai xin ý kiến cổ đông để giảm gần 3.300 tỷ đồng lỗ lũy kế - Ảnh 1.

Hà My

Cùng chuyên mục
XEM