Đề xuất sửa đổi cơ chế đặc thù về tài chính, ngân sách đối với thành phố Đà Nẵng

13/08/2021 15:33 PM | Kinh tế vĩ mô

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 144/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng.

Bộ Tài chính cho biết, để thành phố Đà Nẵng phát triển, trong thời gian qua Đảng, Chính phủ đã có nhiều Nghị quyết, cơ chế, chính sách đặc thù cho thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên, tổng kết 20 năm xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng và 15 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 16 tháng 10 năm 2003 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã chỉ ra rằng trước bối cảnh thách thức của yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của quá trình hội nhập cạnh tranh quốc tế thì còn có một số hạn chế như cơ chế, chính sách đặc thù cho Đà Nẵng chậm được ban hành, một số rào cản, vướng mắc chưa được tháo gỡ kịp thời; các thách thức về công tác quản lý như: Quy hoạch đô thị và đất đai; nguồn vốn đầu tư phát triển chưa đáp ứng nhu cầu; thu hút đầu tư nước ngoài còn hạn chế; sự liên kết hợp tác chưa hiệu quả của Thành phố với các địa phương trong vùng,…đã và đang ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của Thành phố.

Do vậy, cần thiết phải ban hành các cơ chế, chính sách mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy Thành phố phát triển.

Theo Báo Chính phủ, một trong những điểm mới quan trọng của dự thảo Nghị định là đề xuất: Nâng mức dư nợ vay không vượt quá 60% số thu ngân sách Thành phố được hưởng theo phân cấp.

Mục tiêu của đề xuất này nhằm tạo điều kiện cho Thành phố có thêm nguồn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng do nguồn cân đối từ ngân sách chưa đáp ứng yêu cầu, không phải trả lãi khi được vay từ quỹ dự trữ tài chính của Thành phố; huy động vốn đầy đủ, kịp thời đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2030, phù hợp với điều kiện, khả năng ngân sách; đảm bảo an toàn, bền vững nợ công với việc tăng mức dư nợ vay của Thành phố được kiểm soát trong giới hạn trần nợ công cả nước, mức vay và bội chi ngân sách của Thành phố hằng năm được tổng hợp trong tổng mức vay và bội chi ngân sách được Quốc hội xem xét, quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Do vậy, dự thảo nêu rõ giải pháp thực hiện như sau: Thành phố được vay thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay từ quỹ dự trữ tài chính của Thành phố, vay từ các tổ chức tài chính trong nước, các tổ chức khác trong nước và từ nguồn vay nước ngoài của Chính phủ về cho Thành phố vay lại với tổng mức dư nợ vay không vượt quá 60% số thu ngân sách Thành phố được hưởng theo phân cấp. Tổng mức vay và bội chi ngân sách Thành phố hằng năm do Quốc hội quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng sửa đổi quy định về "phân cấp quy hoạch đô thị" như sau: Căn cứ quy hoạch chung, chương trình phát triển đô thị được duyệt, Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định khu vực phát triển đô thị trên địa bàn Thành phố, sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện. Ủy ban nhân dân Thành phố được quyết định chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết của dự án đã được phê duyệt tại những khu vực đã được đầu tư hạ tầng, bảo đảm kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực; định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng.

Theo Bộ Tài chính, đề xuất này nhằm đẩy mạnh công tác phân cấp quản lý về địa phương, phát huy tính chủ động, sáng tạo và tăng cường năng lực chuyên môn trong công tác thẩm định quy hoạch, phát triển đô thị của Sở chuyên ngành nói riêng cũng như Ủy ban nhân dân Thành phố nói chung. Tiết kiệm thời gian, số lượng cuộc họp, chi phí đi lại và rút ngắn quy trình lập Khu vực phát triển đô thị. Nhanh chóng triển khai các dự án đầu tư xây dựng, góp phần phát triển kinh tế-xã hội thành phố Đà Nẵng.

PV

Cùng chuyên mục
XEM