Thủ tướng phê duyệt kế hoạch trả nợ gần 257 nghìn tỷ đồng

23/04/2018 16:27 PM | Xã hội

Quyết định 437 về việc kế hoạch vay, trả nợ của Chính phủ và các hạn mức vay nợ năm 2018 vừa được Thủ tướng ký ban hành ngày 21/4.

Theo Quyết định này, kế hoạch vay của Chính phủ năm 2018 được phê duyệt ở mức 384.000 tỷ đồng, gồm: vay trong nước 275.970 tỷ đồng và vay nước ngoài 108.030 tỷ đồng.

Trong đó, vay cho cân đối ngân sách nhà nước 341.770 tỷ đồng (vay để bù đắp bội chi là 195.000 tỷ đồng; vay để trả nợ gốc là 146.770 tỷ đồng) và vay về cho vay lại 42.230 tỷ đồng.

Kế hoạch trả nợ của Chính phủ năm 2018 là 256.769 tỷ đồng. Trong đó, trả nợ trực tiếp của Chính phủ năm 2018 là 256.769 tỷ đồng; trả nợ của các dự án vay lại 18.561 tỷ đồng.

Quyết định này cũng phê duyệt hạn mức vay được Chính phủ bảo lãnh và vay thương mại trung dài hạn nước ngoài của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng theo phương thức tự vay tự trả năm 2018. Cụ thể:

Hạn mức phát hành trái phiếu trong nước được Chính phủ bảo lãnh của Ngân hàng Phát triển Việt Nam tối đa 24.430 tỷ đồng;

Hạn mức phát hành trái phiếu trong nước được Chính phủ bảo lãnh của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam tối đa 9.670 tỷ đồng;

Hạn mức bảo lãnh vay trong nước (rút vốn ròng) của Chính phủ cho các dự án tối đa là 2.000 tỷ đồng;

Hạn mức vay thương mại nước ngoài của doanh nghiệp được Chính phủ bảo lãnh tối đa là 700 triệu USD;’

Hạn mức vay thương mại nước ngoài của các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng theo phương thức tự vay tự trả tối đa là 5.000 triệu USD; dư nợ vay ngắn hạn của các doanh nghiệp cuối năm 2018 không vượt quá số dư vào thời điểm 31/12/2017.

Đối với hạn mức vay của chính quyền đại phương, mức tối đa đưuọc Thủ tướng phê duyệt là 21.514 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính tổ chức thực hiện kế hoạch vay và trả nợ Chính phủ đảm bảo theo đúng kế hoạch được giao. Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát tình hình thực hiện giải ngân đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn vay ưu đãi nước ngoài để thực hiện giải ngân, rút vốn và thanh quyết toán; tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư phát triển bố trí cho các chương trình, dự án đã ký kết chưa được cân đối bố trí để báo cáo Chính phủ trình cấp có thầm quyền xem xét quyết định.

Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng báo cáo đánh giá toàn diện về tình hình vay trả nợ, kiến nghị phương án giám sát, chủ động giảm dư nợ vay thương mại nước ngoài của doanh nghiệp, tổ chức. Đồng thời, phải kiểm soát dư nợ nước ngoài ngắn hạn cuối năm 2018 của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng bằng dư nợ cuối năm 2017.

Theo DQ

Cùng chuyên mục
XEM