Người có "lương khủng" tại Công ty Xổ số Tiền Giang: Gần 1 tỉ đồng/năm

02/01/2016 14:42 PM |

Đó là một trong những nội dung tại Thông báo Kết luận thanh tra về “trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang trong việc thực hiện pháp luật về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng".

Vừa qua, Thanh tra Chính phủ đã ký, ban hành Thông báo Kết luận thanh tra số 3957/TB-TTCP ngày 30/12/2015 về “trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang trong việc thực hiện pháp luật về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng".

Riêng với việc công khai minh bạch thông tin tại Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang (Gọi tắt là Tiền Giang), thanh tra chỉ rõ, công ty này không thực hiện đúng Điều 8, Thông tư 171/2013/TT-BTC về công khai thông tin đối với công chúng.

Cụ thể, trong năm 2013 và năm 2014, Công ty chỉ đăng thông tin về báo cáo tài chính (gồm 5 tài liệu: Báo cáo tài chính đã kiểm toán; bẳng cân đối kế toán; báo cáo kết quả kinh doanh; báo cáo lưu chuyển tiền tệ; báo cáo thuyết inh báo cáo tài chính).

Công ty không công khai các thông tin theo quy định của Bộ Tài chính như: Các quyết định, nghị quyết quan trọng của HĐQT; các thông tin về lao động tiền lương như số lượng người lao động, tiền lương người lao động, tiền lương bình quân tháng /năm, số lượng viên chức quản lý.

Theo số liệu do Công ty cung cấp, tiền lương và các khoản thu nhập khác năm 2014, gồm: Lương viên chức quản lý (04 người): Thu nhập bình quân 60,8 triệu đồng/tháng, thu nhập bình quân năm 730 triệu đồng/người/năm. Lương CBCNV (121 người), thu nhập bình quân hơn 26 triệu đồng/người/tháng, bình quân năm là 314 triệu đồng/người/năm.

Qua kiểm tra công khai minh bạch trong quản lý hoạt động doanh nghiệp nhà nước đối với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang trong việc trích lập và sử dụng các quỹ theo quy định tại Khoản 5, điều 1, Luật sửa đổi, bổ sung môt số điều của Luật Phòng chống Tham nhũng, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện những vấn đề sau:

Năm 2013, Công ty TNHHMTV Xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang trích 60 tỉ đồng quỹ đầu tư phát triển để chuyển cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang là không đúng với khoản 2 điều 39, Nghị định 71/2013/NĐ-CP về vốn đầu tư nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Thứ 2, năm 2014, Công ty Xổ số Tiền Giang trích 60 tỉ đồng quỹ đầu tư phát triển khi đã được Nhà nước đầu tư đủ vốn điều lệ là trái với quy định tại thông tư của Bộ Tài chính về chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số.

Ngoài ra, công ty còn trích quỹ dự phòng tổn thất đầu tư tài chính vượt mức quy định gần 39 tỉ đồng với khoản đầu tư tại Công ty Cổ phần BOO nước Đồng Tâm đến 31/12/2014, Công ty đã vi phạm khoản 2, điều 5, Thông tư số 228/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính và điều 1.

Thông tư số 89/2013/TT-BTC của Bộ tài chính về hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thi, khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp.

Theo Hồng Chuyên

Cùng chuyên mục
XEM