Gần 5.500 cán bộ, công chức vừa bị tinh giản biên chế trong đợt 1 năm 2016

20/06/2016 16:34 PM | Kinh tế vĩ mô

Trong đợt 1 năm 2016, cả nước có 1 Bộ ngành, 13 tỉnh thành đề nghị giải quyết tinh giản biên chế với số đối tượng tinh giản là 5.433 người.

Ngày 23/11/2015, Thủ tướng Chính phủ đã duyệt biên chế công chức hưởng lương từ NSNN của các cơ quan hành chính nhà nước và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong năm 2016 là 272.953 biên chế (không bao gồm biên chế công chức của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, biên chế công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế công chức cấp xã).

Biên chế của các Hội có tính chất đặc thù là 686 biên chế.

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, tính đến ngày 30/11/2015, đã có 14 Bộ, ngành, 32 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tinh giản biên chế năm 2015 và 1 Bộ, ngành, 13 tỉnh, thành phố đề nghị giải quyết tinh giản biên chế đợt I năm 2016.

Tổng số đối tượng tinh giản là 5.433 người.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm giao biên chế công chức đối với từng Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong số biên chế công chức.

Đồng thời, giao biên chế đối với từng Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước trong tổng biên chế quy định nêu trên.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương thực hiện điều chuyển, sắp xếp trong tổng số biên chế công chức được giao khi thành lập tổ chức hoặc được giao nhiệm vụ mới.

Tô Mạn

Cùng chuyên mục
XEM