Cần Thơ: 100% hồ sơ hành chính được xử lý trên Hệ thống một cửa điện tử

25/08/2017 17:07 PM | Xã hội

ictnews Theo quy định mới được UBND TP Cần Thơ ban hành, cơ quan nhà nước phải đảm bảo 100% hồ sơ hành chính được xử lý trên Hệ thống một cửa điện tử và đảm bảo 100% dịch vụ công trực tuyến cung cấp trên Hệ thống.

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành kèm theo Quyết định số: 2121/QĐ-UBND ngày 15/8/2017 quy định cách thức tổ chức quản lý, khai thác và sử dụng Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến (sau đây gọi tắt là Hệ thống) trong cơ quan hành chính nhà nước thành phố Cần Thơ. Quy chế này áp dụng đối với các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tham gia quản lý, khai thác và sử dụng Hệ thống phục vụ tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính công (bao gồm dịch vụ hành chính công trực tuyến).

Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định hiện hành. Nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của cán bộ, công chức phụ trách giải quyết thủ tục hành chính trong thực hiện các nghiệp vụ hành chính công. Nâng cao chất lượng điều hành quản lý, giúp lãnh đạo cơ quan hành chính nhà nước theo dõi quá trình giải quyết các công việc trong lĩnh vực quản lý, tăng cường năng lực phục vụ người dân và doanh nghiệp; xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin hồ sơ thủ tục hành chính chung cho toàn thành phố, tăng cường tính công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính.

Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến được xây dựng và vận hành trên hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin của thành phố và hệ thống mạng gồm: mạng nội bộ của các cơ quan, mạng truyền số liệu chuyên dùng dành cho các cơ quan Nhà nước và Internet. Địa chỉ trang chủ truy cập Hệ thống: http://1cua.cantho.gov.vn dành cho tổ chức, công dân khai thác, sử dụng Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, 3 và 4 do cơ quan hành chính nhà nước thành phố Cần Thơ cung cấp.

Theo Quy định này, cán bộ, công chức truy cập Hệ thống, trang quản trị nội bộ của Hệ thống để xử lý hồ sơ hành chính tại mỗi cơ quan hành chính nhà nước. Hệ thống được tích hợp hoặc chia sẻ liên kết với cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan hành chính nhà nước. Hệ thống có liên kết đến các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu khác để kết nối, chia sẻ dữ liệu. Hệ thống có chức năng tra cứu trực tuyến tình trạng hồ sơ hành chính qua các hình thức: Qua trang chủ truy cập Hệ thống là: http://1cua.cantho.gov.vn; qua Hệ thống trả lời tự động qua tin nhắn điện thoại. Qua cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan hành chính nhà nước.

UBND TP Cần Thơ giao cho Sở TT&TT chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND thành phố trong việc lựa chọn, triển khai, nâng cấp, mở rộng Hệ thống trong cơ quan hành chính nhà nước đảm bảo sự đồng bộ trong vận hành và kết nối chia sẻ dữ liệu, tuân thủ kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố đã được phê duyệt. Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước có trách nhiệm chỉ đạo cán bộ, công chức ứng dụng Hệ thống vào xử lý công việc; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình xử lý hồ sơ hành chính tại cơ quan thông qua Hệ thống nhằm kịp thời phát hiện, giải quyết các vướng mắc phát sinh.

Phải thường xuyên theo dõi và kiểm tra tình hình thực hiện và đảm bảo thông tin cung cấp trên Hệ thống đúng thực tế tại đơn vị. Đảm bảo 100% hồ sơ hành chính được xử lý trên Hệ thống và đảm bảo 100% dịch vụ công trực tuyến cung cấp trên Hệ thống có quy trình đúng với quy trình giải quyết thủ tục hành chính đã được công bố tại cơ quan. Khi tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4, công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm phải tiến hành quy trình tiếp nhận và phản hồi ngay thông tin tiếp nhận hồ sơ theo quy định để tổ chức, cá nhân biết được tình trạng hồ sơ đã được tiếp nhận và tiến hành xử lý hồ sơ hành chính (thông tin phản hồi phải được gửi thông qua hộp thư điện tử với tên miền @cantho.gov.vn của cơ quan đơn vị hoặc thông qua hệ thống SMS hoặc Hệ thống này); đồng thời tiến hành luân chuyển, giải quyết hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống theo quy trình giải quyết thủ tục hành chính.

Khi trả kết quả giải quyết hồ sơ trực tuyến, công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm gửi trả kết quả thông qua: hộp thư điện tử công vụ của cơ quan đơn vị hoặc thông qua Hệ thống này hoặc đăng lên cổng thông tin điện tử của cơ quan đơn vị, sau khi kết quả đã được ký số theo quy định. Trường hợp, kết quả giải quyết được đăng tải lên cổng thông tin điện tử của cơ quan đơn vị, để đảm bảo an toàn thông tin, bắt buộc người dùng phải nhập mã hồ sơ trước khi hệ thống cho nhận tập tin kết quả.

Theo Đình Anh

Cùng chuyên mục
XEM