Văn phòng chính phủ được tổ chức như thế nào?

13/11/2016 13:45 PM | Xã hội

Vai trò của Văn phòng Chính phủ là gì? Cơ quan này có bao nhiêu cục, vụ?

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 150/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ.

Theo đó, Văn phòng Chính phủ là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, là bộ máy giúp việc của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Chức năng của Văn phòng Chính phủ:

- Tham mưu tổng hợp, điều phối giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (bao gồm các Phó Thủ tướng Chính phủ) tổ chức các hoạt động chung của Chính phủ, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Chính phủ và hệ thống hành chính nhà nước từ Trung ương đến cơ sở, bảo đảm thống nhất, thông suốt, liên tục của nền hành chính quốc gia;

- Kiểm soát thủ tục hành chính; bảo đảm thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cung cấp thông tin cho công chúng theo quy định của pháp luật; bảo đảm điều kiện vật chất, kỹ thuật, hậu cần cho hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Về cơ cấu tổ chức:

- Văn phòng Chính phủ có 21 đơn vị gồm:

1.Vụ Theo dõi công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

2. Vụ Nội chính;

3. Vụ Công tác Quốc hội, địa phương và đoàn thể;

4. Vụ Tổng hợp;

5. Vụ Tổ chức hành chính Nhà nước và Công vụ;

6. Vụ Pháp luật;

7. Vụ Quan hệ quốc tế;

8. Vụ Công nghiệp;

9. Vụ Nông nghiệp;

10. Vụ Kinh tế tổng hợp;

11. Vụ Khoa giáo-Văn xã;

12. Vụ Đổi mới doanh nghiệp;

13. Vụ Thư ký-Biên tập;

14. Vụ Hành chính;

15. Vụ Tổ chức cán bộ;

16. Vụ Kế hoạch tài chính;

17. Cục Kiểm soát thủ tục hành chính;

18. Cục Quản trị;

19. Cục Hành chính-Quản trị II;

20. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;

21. Trung tâm Tin học.

Các đơn vị quy định từ (1) đến (20) nêu trên là các đơn vị hành chính, đơn vị quy định tại (21) nêu trên là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng Chính phủ.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ 15/12/2016.

M.Lan

Cùng chuyên mục
XEM