Những chính sách có hiệu lực từ đầu tháng 8 (P2)

01/08/2014 13:00 PM | Pháp luật


Từ ngày 02 - 10/8, các chính sách nổi bật sau đây sẽ bắt đầu có hiệu lực:

Lĩnh vực thuế- phí- lệ phí

Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 02/8/2014. Một số điểm mới nổi bật quy định tại Thông tư như:

- Các khoản chi liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì mới được xác định là các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

- Nâng mức chi được trừ cho chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại; chi tiếp tân, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí; chi cho, biếu, tặng hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.… từ 10% trên tổng số chi được trừ lên thành 15%.

- Thông tư cũng bỏ quy định phải thông báo định mức chính của những sản phẩm chủ yếu của doanh nghiệp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 3 tháng đầu năm hoặc 3 tháng kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh (đối với doanh nghiệp mới thành lập hoặc bắt đầu sản xuất những sản phẩm mới).

Thông tư 78 thay thế thông tư 123/2012/TT-BTC.

Xem toàn văn: Thông tư 78/2014/TT-BTC

Lĩnh vực xuất nhập khẩu

Từ 10/8/2014 sẽ áp dụng Biểu thuế GTGT mới ban hành theo Thông tư 83/2014/TT-BTC đối với hàng hoá ở khâu nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng theo Danh mục hàng hoá NK VN ban hành bởi Thông tư 156/2011/TT-BTC.

Một số hướng dẫn chung khi áp dụng Biểu thuế như sau:

- Biểu thuế trên áp dụng cho các mã hàng 08 chữ số theo Danh mục; các mặt hàng thuộc nhóm 04 chữ số được nêu tên cụ thể tại mục “Riêng”  thì áp dụng mức thuế suất GTGT tại mục “Riêng”.

- Trường hợp hàng hoá là đối tượng không chịu thuế hoặc chịu mức thuế suất 5% hoặc 10% theo Luật thuế GTGT và các VB hướng dẫn khác thì thực hiện theo quy định của các văn bản đó. Trừ hàng hoá là sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ hải sản; thiết bị, dụng cụ y tế thì thực hiện theo Thông tư này.

Thông tư này thay thế cho các Thông tư 131/2008/TT-BTC, 74/2009/TT-BTC, 84/2009/TT-BTC.

Xem toàn văn: Thông tư 78/2014/TT-BTC

Lĩnh vực doanh nghiệp

Từ ngày 05/8, theo Quyết định 36/2014/QĐ-TTg, công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu phải thực hiện công bố thông tin hoạt động, nội dung công bố gồm:

- Báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp;
- Báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp;
- Chiến lược và kế hoạch phát triển dài hạn của doanh nghiệp;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư hàng năm của doanh nghiệp;
- Kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp và kết quả thực hiện;
- Báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp;
- Tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp;

Việc công bố được thực hiện thông qua hình thức văn bản và dữ liệu điện tử.

Xem toàn văn: Thông tư 78/2014/TT-BTC

Lĩnh vực điện lực

Theo quy định tại Thông tư 19/2014/TT-BCT, từ ngày 05/8/2014, khi thực hiện mua bán điện giữa đơn vị bán lẻ điện và khách hàng, phải áp dụng theo mẫu hợp đồng mua bán điện ban hành kèm theo Thông tư này.

Thông tư cũng quy định cụ thể về địa điểm đăng ký mua điện như sau:

- Một hộ gia đình sử dụng hộ khẩu/sổ tạm trú để đăng ký mua điện chỉ được ký 01 hợp đồng tại 1 địa điểm đăng ký mua điện.
- Nếu nhiều hộ sử dụng điện chung có thể ký 01 hợp đồng và được áp dụng giá bán điện theo quy định.
- Trường hợp không dùng hộ khẩu/sổ tạm trú, bên mua được sử dụng một trong các giấy tờ: GCN sở hữu nhà/QĐ phân nhà; HĐ mua bán nhà; GCN sử dụng đất; HĐ ủy quyền quản lý và sử dụng nhà được công chứng/chứng thực.

Thông tư này thay thế Quyết định 08/2006/QĐ-BCN.

HĐ đã ký trước khi TT này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện đến thời điểm hết thời hạn ghi trong HĐ. Nếu bên mua muốn ký lại HĐ truớc thời hạn, bên bán phải thỏa thuận thực hiện ký lại HĐ.

Xem toàn văn: Thông tư 78/2014/TT-BTC

Lĩnh vực văn hóa- xã hội

Nghị định 62/2014/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 07/8/2014.

Theo đó, các cá nhân đạt đủ những tiêu chuẩn tại nghị định sẽ được xét tặng danh hiệu. Một trong những tiêu chuẩn quan trọng đó là cá nhân được xét tặng danh hiệu "NNƯT" phải có thời gian hoạt động trong nghề từ 15 năm trở lên; "NNND" là 20 năm và đã được phong tặng danh hiệu "NNƯT".

Các loại hình di sản văn hóa phi vật thể được xét tặng là: Tiếng nói, chữ viết; ngữ văn dân gian; nghệ thuật trình diễn dân gian; tập quán xã hội và tín ngưỡng; lễ hội truyền thống; tri thức dân gian.

Xem toàn văn: Thông tư 78/2014/TT-BTC

Lĩnh vực tiền tệ- ngân hàng

Theo Thông tư 81/2014/TT-BTC, các chương trình, dự án vay vốn được Chính phủ bảo lãnh phải thực hiện chế độ cung cấp thông tin, báo cáo theo quy định. Việc báo cáo được thực hiện định kỳ hoặc đột xuất cho BTC, đồng thời phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin cung cấp.

Các hình thức cung cấp thông tin, báo cáo bao gồm: thông tin trước khi cấp bảo lãnh, báo cáo phát hành trái phiếu theo đợt, báo cáo định kỳ trong khi đang bảo lãnh, báo cáo đột xuất.

Trường hợp vi phạm các quy định về chế độ cung cấp thông tin, báo cáo 3 lần liên tiếp, BTC yêu cầu Công ty mẹ, cổ đông chính kiểm tra tình hình của Người được bảo lãnh

Trường hợp Người được bảo lãnh tiếp tục vi phạm, BTC đề nghị Thủ tướng không xem xét cấp bảo lãnh cho các dự án khác của DN.

Thông tư 81 có hiệu lực từ 10/8/2014.

Xem toàn văn: Thông tư 78/2014/TT-BTC

Bạch Dương

kyanh

Từ khóa: 
Cùng chuyên mục
XEM
Đọc thêm