Cửa hẹp vào biên chế công chức nhà nước năm 2015

06/01/2015 10:37 AM | Nghề nghiệp

Nghị quyết số 01 của Chính phủ yêu cầu không tăng biên chế cán bộ công chức, viên chức trong năm 2015 kể cả trường hợp thành lập các tổ chức, đơn vị và nhiệm vụ mới.

Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triên kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015. Theo đó, năm 2015 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2011-2015, là năm tiến hành đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Những mục tiêu tổng quát của kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2015 đã được Quốc hội thông qua như: Tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, tập trung tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thực hiện mạnh mẽ các đột phá chiến lược, tái cơ cấu nền kinh tế gắn liền với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh, phấn đấu tăng trưởng cao hơn năm 2014,…

Những chỉ tiêu kinh tế quan trọng được đề ra trong năm 2015 gồm: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,2%, kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%, tỷ lệ nhập siêu so với kim ngạch xuất khẩu khoảng 5%, tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) khoảng 5%, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 30-32% GDP. Chính phủ nhận định nhiệm vụ đặt ra cho năm 2015 là rất nặng nề. Ngoài ra dự báo tình hình kinh tế thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều yếu tố khó lường, trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức.

Đối với các ban, ngành, Chính phủ đều đưa ra những yêu cầu cụ thể. Một trong những nội dung quan trọng được nhắc tới là Hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chính phủ yêu cầu Bộ nội vụ đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục hoàn thiện, trình Quốc hội thông qua Luật tổ chức Chính phủ, Luật tổ chức chính quyền địa phương, trong đó làm rõ việc phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn, quản lý nhà nước giữa Chính phủ và Chính quyền địa phương và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính Nhà nước, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương.

Chính phủ cũng yêu cầu thực hiện tốt Nghị định của Chính phủ về tinh giản biên chế. Không tăng biên chế cán bộ công chức, viên chức trong năm 2015 kể cả trường hợp thành lập các tổ chức, đơn vị và nhiệm vụ mới. Đối với số biên chế giảm do nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác…, các đơn vị chỉ được bổ sung tối đa 50% số biên chế giảm, 50% còn lại Thủ tướng Chính phủ quyết định có yêu cầu nhiệm vụ mới cần bổ sung biên chế.

Về việc thi tuyển công chức, viên chức tại các Bộ, cơ quan, địa phương được Chính phủ nhấn mạnh nâng cao chất lượng thi tuyển theo hướng nâng cao tính cạnh tranh, công khai, minh bạch và công bằng.

>> Vì sao công chức lương thấp vẫn chen nhau làm?

Thảo Nguyên

Nguyễn Thu Thúy

Cùng chuyên mục
XEM
Đọc thêm