[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022

15/06/2022 08:57 AM | Kinh tế vĩ mô

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng mới áp dụng từ ngày 01/7/2022. Dưới đây là chi tiết mức lương tối thiểu vùng năm 2022 tại 63 tỉnh, thành phố.

[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 1.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 2.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 3.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 4.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 5.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 6.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 7.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 8.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 9.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 10.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 11.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 12.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 13.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 14.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 15.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 16.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 17.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 18.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 19.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 20.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 21.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 22.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 23.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 24.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 25.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 26.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 27.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 28.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 29.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 30.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 31.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 32.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 33.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 34.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 35.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 36.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 37.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 38.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 39.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 40.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 41.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 42.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 43.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 44.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 45.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 46.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 47.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 48.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 49.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 50.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 51.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 52.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 53.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 54.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 55.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 56.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 57.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 58.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 59.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 60.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 61.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 62.

Theo Thái Quỳnh

Cùng chuyên mục
XEM