Doanh nghiệp được khấu trừ 30% chi phí lãi vay trong giao dịch liên kết

26/06/2020 19:25 PM | Kinh doanh

Nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017 về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết vừa được ban hành.Mức khấu trừ chi phí lãi vay phát sinh không quá 30% tổng lợi nhuận thuần, cao hơn 10% so với quy định cũ.Nghị định có hiệu lực từ 24/6 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp 2019.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017 về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Quy định này được sửa theo hướng tổng chi phí lãi vay phát sinh được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp không quá 30% tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh. Con số này cao hơn 10% so với quy định cũ. 

Đồng thời, Nghị định còn quy định, phần chi phí lãi vay không được trừ sẽ được chuyển sang kỳ tính thuế tiếp theo và không quá 5 năm kể từ thời điểm này.

Quy định này không áp dụng cho khoản vay người nộp thuế là tổ chức tín dụng, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, khoản vay vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vay ưu đãi của Chính phủ thực hiện theo phương thức Chính phủ đi vay nước ngoài cho các doanh nghiệp vay lại. Đồng thời, khoản vay thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia hay chính sách phúc lợi xã hội của Nhà nước cũng không được trừ chi phí lãi vay phát sinh trong khi thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Nghị định có hiệu lực từ 24/6 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp 2019.

Với những kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp 2017, 2018 thì người nộp được khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế để xác định chi phí lãi vay, số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp (nếu có) và gửi tới cơ quan thuế trước ngày 1/1/2021. Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm thực hiện kiểm tra theo quy định.

Trường hợp số tiền nộp thuế thu nhập, tiền chậm nộp đã nộp ngân sách nhà nước của doanh nghiệp lớn hơn số tiền được xác định thì phần chênh lệc được bù trừ vào thuế thu nhập doanh nghiệp năm nay. Nếu chưa bù trừ hết, số thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được bù trừ vào những năm tiếp theo và không quá 5 năm.

Nghị định cũng quy định việc xác định lại số thuế phải nộp khi  người nộp thuế có yêu cầu, cơ quan thuế phải xác định lại tại trụ sở của cơ quan quản lý, không thực hiện thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, không điều chỉnh lại kết luận và quyết định thanh, kiểm tra 2017, 2018.

Trường hợp cơ quan quản lý đã xử phạt hành vi vi phạm hành chính về thuế hoặc đang giải quyết khiếu nại thì cũng không điều chỉnh số tiền phạt.

Ngày 20/4, Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Tài chính sớm hoàn thiện dự thảo, trình Chính phủ để ban hành quy định mới về quản lý thuế trong giao dịch liên kết trong ngày hôm đó. Tuy nhiên, sau hơn 2 tháng Nghị định mới được ban hành.

Khoản 3, Điều 8 Nghị định 20 quy định tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không vượt quá 20% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng với chi phí lãi vay, chi phí khấu hao trong kỳ của người nộp thuế. Nghĩa là nếu chi phí lãi vay vượt mức 20% tổng lợi nhuận thuần của doanh nghiệp thì khoản vượt đó không được tính vào chi phí hoạt động hợp lý của doanh nghiệp.

Nội dung này đã gây ra thiệt hại đối với nguồn thu và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp có giao dịch liên kết, nhất là các lĩnh vực cần đầu tư vốn lớn như bất động sản, công nghệ cao, chứng khoán.

Ngọc Hà

Cùng chuyên mục
XEM