Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tập đoàn FLC bất thành

10/06/2022 14:39 PM | Kinh doanh

Đại hội lần 2 dự kiến sẽ được triệu tập vào ngày 2/7/2022.

Sáng 10/6, Công ty cổ phần Tập đoàn FLC tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường, bàn việc sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, sửa đổi điều lệ.

Tuy nhiên, đến thời điểm khai mạc, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự đại hội chỉ đạt hơn 33%, không đạt con số tối thiểu là 50% như quy định tại Luật Doanh nghiệp.

Dự kiến, đại hội đồng cổ đông FLC sẽ được triệu tập lần hai vào ngày 2/7, danh sách tham dự vẫn chốt tại ngày 9/5/2022. Đại hội lần 2 cần tỷ lệ tham dự tối thiểu 33%.

Sau khi ông Trịnh Văn Quyết và bà Hương Trần Kiều Dung rời Hội đồng quản trị FLC, Hội đồng quản trị của tập đoàn này chỉ còn 3 người là Chủ tịch Đặng Tất Thắng và 2 thành viên là bà Bùi Hải Huyền và ông Lã Quý Hiển. FLC cần triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu bổ sung 2 thành viên vào Hội đồng quản trị, sau đó mới có thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đối với Ban kiểm soát, toàn bộ thành viên Ban kiểm soát cũ của FLC đều đã từ nhiệm. 3 cái tên sẽ được bầu thay thế là ông Vũ Minh Tuấn, ông Nguyễn Xuân Hòa và ông Nguyễn Quang Thái.

FLC hiện vẫn chưa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, do chưa tìm được đơn vị kiểm toán, sau khi công ty kiểm toán ban đầu là Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt bị đình chỉ tư cách kiểm toán.

Theo báo cáo tài chính trước kiểm toán, năm 2021 FLC đạt doanh thu thuần 6.772 tỷ đồng, giảm 50% so với năm 2020 (13.488 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế 83,6 tỷ đồng, giảm 73% so với năm 2020 (308 tỷ đồng).

Hà My

Cùng chuyên mục
XEM