Bộ Tài chính được giao đơn giản hóa 71 thủ tục hành chính về Chứng khoán, Hải quan và Thuế

12/10/2017 15:50 PM | Xã hội

32 thủ tục trong lĩnh vực Chứng khoán; 2 thủ tục trong Hải quan; 37 thủ tục trong lĩnh vực Thuế.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 104/NQ-CP về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Theo đó 71 thủ tục được đơn giản hóa bao gồm: 32 thủ tục trong lĩnh vực Chứng khoán; 2 thủ tục trong Hải quan; 37 thủ tục trong lĩnh vực Thuế.

Cụ thể với các nghiệp vụ Thủ tục cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng do hợp nhất hay nhận sáp nhập hay công ty quản lý quỹ,... đều bỏ bản sao giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông, thành viên góp vốn hoặc người đại diện theo pháp luật, giám đốc, phó giám đốc quy định tại Điều 78 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP. Một nội dung được bỏ là các trường thông tin "ngày tháng năm sinh, nơi sinh, quốc tịch, số chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu, nơi ở hiện tại và thay thế bằng trường thông tin "số định danh cá nhân" tại phụ lục IV Thông tư 210/2012/TT-BTC.

Tại lĩnh vực hải quan, về thủ tục thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan, Nghị quyết 104 quy định bỏ bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu tại Điều 3 Thông tư 12/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý hải quan.

Đối với thủ tục công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan, Nghị quyết quy định bỏ bản sao chứng minh nhân dân tại khoản 1, Điều 9, Thông tư 12/2015/TT-BTC; sửa đổi mẫu đơn số 07 ban hành kèm Thông tư 12 theo hướng thông tin công dân gồm: Họ, chữ đệm và tên khai sinh; mã số định danh cá nhân.

Với lĩnh vực thuế, với thủ tục đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, bỏ yêu cầu nộp sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan quản lý lao động có thẩm quyền hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú quy định tại điểm b khoản 1 Điều 12 Thông tư 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (Thông tư 117/2012/TT-BTV).

Với thủ tục khai thuế cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, bất động sản thì Bỏ các chỉ tiêu Địa chỉ, quận/huyện, tỉnh/thành phố và bổ sung thêm trường thông tin về số định danh cá nhân.

Ngoài ra Bộ Tài chính còn được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan có liên quan xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ 16 thông tư như: Thông tư 212/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012; 224/2012/TT-BTC, 183/2011/TT-BTC,...

TN

Cùng chuyên mục
XEM