img
Thu Hà Nội: Kể chuyện cũ, nhớ người xưa - Ảnh 1.
Thu Hà Nội: Kể chuyện cũ, nhớ người xưa - Ảnh 2.
Thu Hà Nội: Kể chuyện cũ, nhớ người xưa - Ảnh 3.
Thu Hà Nội: Kể chuyện cũ, nhớ người xưa - Ảnh 4.
Thu Hà Nội: Kể chuyện cũ, nhớ người xưa - Ảnh 5.
Thu Hà Nội: Kể chuyện cũ, nhớ người xưa - Ảnh 6.
Thu Hà Nội: Kể chuyện cũ, nhớ người xưa - Ảnh 7.
Thu Hà Nội: Kể chuyện cũ, nhớ người xưa - Ảnh 8.
Thu Hà Nội: Kể chuyện cũ, nhớ người xưa - Ảnh 9.
Thu Hà Nội: Kể chuyện cũ, nhớ người xưa - Ảnh 10.
Thu Hà Nội: Kể chuyện cũ, nhớ người xưa - Ảnh 11.
Thu Hà Nội: Kể chuyện cũ, nhớ người xưa - Ảnh 12.
Thu Hà Nội: Kể chuyện cũ, nhớ người xưa - Ảnh 13.
Thu Hà Nội: Kể chuyện cũ, nhớ người xưa - Ảnh 14.
 
Theo Trí Thức Trẻ

Trí Thức Trẻ