Ông Lã Quý Hiển xin từ nhiệm, Hội đồng quản trị FLC còn 2 thành viên

23/06/2022 17:37 PM | Kinh doanh

2 thành viên còn lại trong Hội đồng quản trị FLC là Chủ tịch Đặng Tất Thắng và bà Bùi Hải Huyền. FLC sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai vào ngày 2/7, để bầu bổ sung nhân sự, sau đó sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Công ty cổ phần Tập đoàn FLC vừa công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị.

Theo đó, ngày 22/6 vừa qua, ông Lã Quý Hiển đã có đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, và đã được Hội đồng quản trị FLC thông qua.

Hội đồng quản trị FLC sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lã Quý Hiển tại cuộc họp ngày 2/7 tới đây. Đây là cuộc họp bất thường được tổ chức lần thứ 2 của FLC, sau khi cuộc họp thứ nhất vào ngày 10/6 không đủ điều kiện tiến hành do tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự chỉ đạt hơn 33%.

Đại hội đồng cổ đông bất thường của FLC lần này họp để thông qua việc sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, sửa đổi điều lệ.

Sau khi ông Trịnh Văn Quyết và bà Hương Trần Kiều Dung rời Hội đồng quản trị FLC, và mới đây là ông Lã Quý Hiển, Hội đồng quản trị của tập đoàn này chỉ còn 2 người là Chủ tịch Đặng Tất Thắng và bà Bùi Hải Huyền.

FLC cần bầu bổ sung thành viên vào Hội đồng quản trị, sau đó mới có thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đối với Ban kiểm soát, toàn bộ thành viên Ban kiểm soát cũ của FLC đều đã từ nhiệm. 3 cái tên sẽ được bầu thay thế là ông Vũ Minh Tuấn, ông Nguyễn Xuân Hòa và ông Nguyễn Quang Thái.

FLC hiện vẫn chưa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, do chưa tìm được đơn vị kiểm toán, sau khi công ty kiểm toán ban đầu là Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt bị đình chỉ tư cách kiểm toán.

Hà My

Từ khóa:  flc , lã quý hiển
Cùng chuyên mục
XEM