Sound
By: Vũ Minh Quân
Designed by: 7pm
Music: Phút giao thừa lặng lẽ
             (Mỹ Linh - Anh Quân)
Developed: sondt