Mới: Các khoản thu nhập không tính đóng BHXH được thay đổi

21/07/2021 16:40 PM | Xã hội

Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH được ban ngày 7/7/2021 đã thêm một số sửa đổi, bổ sung Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn quy định về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Các khoản thu nhập không tính đóng BHXH

- Thưởng (tiền, tài sản hoặc hình thức khác) căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

- Tiền thưởng sáng kiến.

- Tiền ăn giữa ca.

- Tiền hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại.

- Tiền nhà ở.

- Tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ.

- Tiền hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn.

- Tiền hỗ trợ sinh nhật của người lao động.

- Trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

- Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo quy định tại tiết c2 điểm c khoản 5 Điều 3 Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12-11-2020.

Cụ thể, tại tiết c2 điểm c khoản 5 Điều 3 Thông tư 10/2020 quy định:

Các khoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của người lao động.

Đối với các chế độ và phúc lợi khác như thưởng theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác thì ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động.

Các khoản thu nhập tính đóng BHXH bắt buộc

- Mức lương theo công việc hoặc chức danh tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng. Người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán.

- Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ.

- Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 1/9/2021.

Quỳnh Anh

Cùng chuyên mục
XEM