Hà Nội kiểm tra sâu trách nhiệm sở, ban, ngành trong phối hợp nhiệm vụ thành phố giao

16/01/2023 20:11 PM | Xã hội

Thành phố Hà Nội yêu cầu đổi mới công tác kiểm tra, tập trung kiểm tra sâu trách nhiệm của các sở, ban, ngành thành phố trong công tác phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được thành phố giao; kiểm tra việc tổ chức thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính liên thông, quy trình giải quyết công việc hành chính nội bộ, hồ sơ hành chính tại các sở, cấp huyện, cấp xã.

UBND thành phố Hà Nội vừa có quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2023, hướng tới hoạt động của các cơ quan nhà nước thuộc thành phố đồng bộ, thông suốt, minh bạch, nhanh chóng và hiệu quả; đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ người dân, tổ chức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố và cải thiện chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của cơ quan nhà nước (SIPAS) của thành phố.

Kế hoạch nêu một số chỉ tiêu cụ thể, như chỉ số PAR INDEX của thành phố xếp trong nhóm 8 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước; chỉ số SIPAS của thành phố đạt tối thiểu 89%. Phấn đấu 100% số hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả giải quyết đúng hạn và trước hạn. 100% các phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức về thủ tục hành chính, quy định hành chính được các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố tiếp nhận, xử lý và thông báo kết quả giải quyết kịp thời theo quy định.

Nội dung cải cách hành chính của thành phố gồm nhiều nội dung như: công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Đáng chú ý, thành phố yêu cầu đổi mới công tác kiểm tra, tập trung kiểm tra sâu trách nhiệm của các sở, ban, ngành thành phố trong công tác phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được thành phố giao; kiểm tra việc tổ chức thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính liên thông, quy trình giải quyết công việc hành chính nội bộ, hồ sơ hành chính tại các sở, cấp huyện, cấp xã.

Thành phố cũng xác định rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, các quy định hành chính theo yêu cầu tại kế hoạch số 286 ngày 14/12/2021 của UBND thành phố, trọng tâm là các thủ tục liên quan đến đất đai, đầu tư, xây dựng, tư pháp, y tế, giáo dục, giao thông vận tải… theo đó, đề xuất bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung các quy định, cắt giảm các yêu cầu, điều kiện của hồ sơ, các quy trình thực hiện để đảm bảo hiệu quả rà soát.

Người đứng đầu các cấp, các ngành định kỳ ít nhất 6 tháng/lần tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức, người dân về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính (đặc biệt là các lĩnh vực về đầu tư, tài nguyên môi trường, quy hoạch, xây dựng); kịp thời có biện pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.

Theo Trường Phong

Từ khóa: 
Cùng chuyên mục
XEM