Tin tức, bài viết mới nhất về :

xâm phạm mộ phần

Bí ẩn mộ táng Gia Cát Lượng, gần 2000 năm không ai dám xâm phạm vì 1 dòng chữ khắc trên bia

Bí ẩn mộ táng Gia Cát Lượng, gần 2000 năm không ai dám xâm phạm vì 1 dòng chữ khắc trên bia

10/19/2018 4:22:00 PM

Tấm bia mộ của Khổng Minh đã khắc dòng chữ gì khiến mộ tặc đời sau không kẻ nào dám xâm phạm tới nơi an nghỉ của ông?

Tags: Khổng Minh Gia Cát Lượng, xâm phạm mộ phần, bí ẩn lăng mộ