Những lần săn được đồng hồ cổ và độc, Việt nhân lúc vợ không có nhà đã "trộm" vàng để mua bằng được.
Tags:đồng hồ cổ
Mã nhúng
Link chia sẻ