Trong các cuộc họp online với các ngân hàng trước khi thoả thuận được công bố, Elon Musk đã đặt ra các câu hỏi về việc làm thế nào để Twitter tạo ra lợi nhuận hiệu quả.
Tags:elon musk;twitter;sa thải nhân viên
Mã nhúng
Link chia sẻ