Elon Musk có thể sẽ chính thức sở hữu Twitter vào tuần này.
Tags:twitter;elon musk
Mã nhúng
Link chia sẻ