Không có con đường nào trải đầy hoa hồng và "superman" Elon Musk cũng không ngoại lệ.
Tags:Tesla;elon musk
Mã nhúng
Link chia sẻ