Để khách hàng nhận được đồ ngày càng nhanh hơn, Amazon đã đánh đổi bằng "máu và nước mắt" của công nhân nhà kho.
Tags:amazon;siêu nhà kho
Mã nhúng
Link chia sẻ