Theo tính toán của Bloomberg, El Salvador hiện đã lỗ 14% kể từ khi bắt đầu "bắt đáy" Bitcoin từ tháng 9/2021.
Tags:bitcoin;el salvador
Mã nhúng
Link chia sẻ