Tin tức, bài viết mới nhất về :

Khi bất hạnh đeo đuổi cuộc đời em!

Khi bất hạnh đeo đuổi cuộc đời em!

12/11/2013 3:32:31 PM

Nhiều nơi trên thế giới, không bao giờ có ngày Quốc tế thiếu nhi. Ở đó chỉ có sự bất hạnh, bất hạnh của đói nghèo, bất hạnh trong sự thất học, bất hạnh giữa cuộc chiến khốc liệt tranh...

Tags: thế giới, chiến tranh, thất học, sự bất hạnh, Quốc tế thiếu nhi, đói nghèo, sự sống- cái chết...