# Kinh nghiệm đầu tư Bất động sản

Khách hàng mua bất động sản sẽ không còn được giải ngân hoàn vốn khi dự thảo sửa đổi Thông tư 39 được áp dụng?

Dự kiến việc kiểm soát mục đích vay mua bất động sản của khách hàng sẽ chặt hơn.