Tin tức, bài viết mới nhất về :

stapimex

Hiện tượng của ngành tôm: Công ty kín tiếng xuất khẩu gần 300 triệu USD, EPS 100.000 đồng, lợi nhuận năm 2020 cao hơn cả vua tôm Minh Phú,

Hiện tượng của ngành tôm: Công ty kín tiếng xuất khẩu gần 300 triệu USD, EPS 100.000 đồng, lợi nhuận năm 2020 cao hơn cả vua tôm Minh Phú,

4/14/2021 9:09:23 AM

Năm 2020 công ty trả cổ tức 100% bằng tiền mặt, các năm trước cổ tức đều trên 50%.

Tags: stapimex, thủy sản