Quan Vũ trảm Hoa Hùng: Trận đánh đầu tiên làm nên tên tuổi Quan Vũ

27/02/2021 07:26 PM | Sống

Khi Quan Vũ trảm Hoa Hùng trở về cùng với thủ cấp trên tay đã toát lên vẻ oai phong lẫm liệt. Các chư hầu đều không thể tin rằng một kẻ canh giữ vườn như Quan Vũ lại có thể trảm được Hoa Hùng của Đổng Trác.

Quan Vũ trảm Hoa Hùng: Trận đánh đầu tiên làm nên tên tuổi Quan Vũ

Trận đánh đầu tiên làm nên tên tuổi của Quan Vũ.

Hồi thứ 5 trong Tam quốc diễn nghĩa có viết :

Lưu Bị mới ngồi xuống ghế ở hàng cuối cùng. Quan Vũ, Trương Phi chắp tay đứng hầu đằng sau. Đương khi ấy, có quân do thám lại báo: "Hoa Hùng dẫn quân thiết kỵ xuống cửa quan, nó lấy sào cắm cái chóp mũ của Tôn thái thú, đến trước cửa trại, hò hét thách đánh."

Thiệu hỏi: "Ai dám ra trận?"

Sau lưng Viên Thuật, có một tướng lực lưỡng, tên là Du Thiệp bước ra thưa rằng: "Tiểu tướng xin ra."

Thiệu mừng sai Thiệp ra. Vừa được một lát, có người về báo: "Thiệp đánh nhau với Hoa Hùng được ba hiệp, bị Hùng chém chết rồi!"

Các tướng cả sợ. Thái thú Hàn Phức nói:" Tôi có thượng tướng Phan Phụng có thể chém được Hoa Hùng."

Thiệu bèn sai Phan Phụng ra đánh. Phụng tay cầm một cái búa to, lên ngựa, ra được một lát, lại bị Hoa Hùng chém chết.

Các tướng không người nào còn máu mặt. Thiệu nói rằng: "Tiếc thay! Danh tướng của ta là Nhan Lương, Văn Sú chưa đến. Giá thử được một trong hai người ấy ở đây thì có sợ gì Hoa Hùng."

Nói chưa dứt lời một người ở dưới thềm, chạy ra, nói to lên rằng: "Tiểu tướng xin ra chém đầu Hoa Hùng, đem dâng dưới trướng."

Viên Thuật ở trong trướng thét lên: "Thằng này là thằng nào! Mày dám khinh chư hầu chúng tao không có đại tướng hay sao? Thứ mày là một thằng cung thủ, mà dám nói khoác à? Chúng đâu, đuổi cổ nó ra ngoài kia!"

Tào Tháo vội ngăn rằng: "Công Lộ hãy nguôi cơn giận. Người ấy đã nói mạnh thế, chắc là có dũng lực. Xin hãy thử cho ra, hễ không đánh được, ta sẽ trị tội."

Viên Thiệu nói: "Sai một tay bắn cung ra đánh, giặc nó có cười cho không?

Tào Tháo nói: "Người ấy diện mạo oai vệ thế kia. Hoa Hùng biết đâu là tay bắn cung."

Quan Công nói: "Nếu tôi không đánh được, xin chặt đầu tôi đi!"

Tháo sai người rót chén rượu, đưa Quan Công uống trước khi đi. Quan Công nói: "Xin hãy để chén rượu đấy, tôi đi rồi về ngay!"

Nói rồi đi ra, vác long đao nhảy lên lưng ngựa. Được một lát chư hầu nghe thấy ngoài cửa quan tiếng trống đánh, tiếng người reo ầm ầm, tựa hồ như trời long đất lở, núi đổ non nghiêng, ai nấy đều thất kinh đang định sai người ra xem, thì đã thấy tiếng nhạc nhong nhong trở về, ngựa đã vào tới trung quân. Quan Công cầm đầu Hoa Hùng ném xuống đất, chén rượu của Tào Tháo đưa hãy còn nóng.

Đời sau có thơ khen rằng:

Uy vũ lừng danh đệ nhất công

Nha môn trống trận nổi thùng thùng

Chén rượu rót ra còn nóng hổi

Vân Trường đã chém chết Hoa Hùng.

Theo Anh Văn

Dân Việt

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Ông lớn fastfood Lotteria trước tin đồn đóng cửa, vì đâu nên nỗi?

Chí phí đầu vào tăng, doanh thu giảm sút có thể là "chiếc áo vắt lên lưng con lừa", khiến các đơn vị kinh doanh ăn uống gặp khó khăn trong năm Covid.

Cổ phiếu Hòa Phát thăng hoa, ông Trần Đình Long vượt bà Nguyễn Thị Phương Thảo trở thành người giàu thứ 2 Việt Nam

Forbes cho biết, tài sản của ông Long đã tăng lên 2,7 tỷ USD trong ngày 16/4, vượt qua con số 2,6 tỷ USD của bà Thảo.

Bị vợ ông Dũng “lò vôi” chê bai “chỉ kiếm tiền lẻ”, nhưng nhờ tiền lẻ từ quán bún đậu và livestream bán online, Trang Khàn bỏ túi vài căn nhà chỉ sau 4 năm

Bỏ qua nhiều phát ngôn và scandal rùm beng trong quá khứ, có thể nói Trang Trần (biệt danh Trang Khàn) là một người mát tay trong kinh doanh.

Lotteria Việt Nam nói gì trước thông tin chuỗi cửa hàng sẽ đóng cửa tại Việt Nam?

Thương hiệu đồ ăn của Hàn Quốc khẳng định công ty không có bất cứ kế hoạch nào về việc dừng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam và sẽ yêu cầu The Korea Times đưa ra thông tin chi tiết, rõ ràng hơn.

Đọc thêm