Tin tức, bài viết mới nhất về :

Quản trị theo quy trình

Quản trị theo thói quen: Xu hướng mới của doanh nghiệp

Quản trị theo thói quen: Xu hướng mới của doanh nghiệp

6/23/2014 1:47:41 PM

Phương pháp Quản trị theo thói quen lấy nguyên tắc làm trung tâm và lấy tính cách con người làm nền tảng để tạo ra sự thay đổi từ bên trong.

Tags: nhân viên, quản trị, lãnh đạo, thói quen, Quản trị theo quy trình, quản trị thói quen, Quản trị theo mục tiêu