Những văn bản pháp luật nổi bật ban hành từ 15-22/9/2014

22/09/2014 16:44 PM | Pháp luật

Thông tư 25/2014/TT-NHNN hướng dẫn thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh

Từ ngày 01/11/2014, các DN không được Chính phủ bảo lãnh khi thực hiện đăng ký khoản vay nước ngoài, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài phải thực hiện theo thủ tục quy định tại thông tư 25 này.

Bên cạnh đó, định kỳ hàng quý, chậm nhất vào ngày 05 của tháng tiếp theo ngay sau quý báo cáo, Bên đi vay phải báo cáo tình hình thực hiện các khoản vay nước ngoài không được CP bảo lãnh cho NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Bên đi vay có trụ sở chính.

Thông tư 127/2014/TT-BTC hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị DN khi thực hiện chuyển DN 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

Bộ Tài chính đã ban hành quy định mới hướng dẫn về cổ phần hóa DNNN thay cho Thông tư 202/2011/TT-BTC, Thông tư này có một số quy định mới sau:

- Bổ sung các loại tài sản mà DN phải phân loại, kiểm kê;

- Tại thời điểm xác định giá trị, DN không phải trích lập các tài khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính,…; không phải trích trước chi phí sửa chữa TSCĐ;

- Bổ sung hình thức lựa chọn tổ chức tư vấn định giá DN đối với gói thầu tư vấn không quá 500 triệu đồng;

- Bổ sung thêm hướng dẫn về khấu trừ giá trị lợi thế về vị trí địa lý đất thuê khi xác định giá trị DN;

Thông tư 127 có hiệu lực từ ngày 20/10/2014.

Thông tư liên tịch 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC hướng dẫn Nghị định 22/2012/NĐ-CP về đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Theo quy định tại thông tư liên tịch này, việc xác định giá khởi kiểm phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản thực hiện theo hướng dẫn sau:

- Đối với khu vực đã có kết quả khai thác khoáng sản, giá khởi điểm phiên đấu giá được xác định bằng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định tại điều 5 Nghị định 203/2013/NĐ-CP.

- Đối với khu vực chưa thăm dò khoáng sản, giá khởi điểm phiên đấu giá được xác định bằng mức thu tiền cấp quyền khai thác khoảng sản (R) quy định tại phụ lục I ban hành kèm Nghị định 203/2013/NĐ-CP.

Tổ chức, cá nhân khi trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản thực hiện nộp tiền vào NSNN theo Thông báo của cơ quan thuế.

Thông tư liên tịch 54 có hiệu lực thi hành từ ngày 24/10/2014.

Thông tư 26/2014/TT-NHNN quy định về NHNN VN tái cấp vốn đối với các TCTD bằng đồng Việt Nam theo Quyết định 540/QĐ-TTg về chính sách tín dụng đối với người nuôi tôm và cá tra

Từ ngày 01/11/2014, NHNN sẽ tái cấp vốn cho TCTD với mức tương ứng với số tiền TCTD đã thực hiện khoanh nợ cho khách hàng theo quy định tại Quyết định số 540/QĐ-TTg.

Thời hạn tái cấp vốn là 364 ngày, được tự động gia hạn đối với dư nợ tái cấp vốn còn lại tại thời điểm đến hạn. Thời gian gia hạn mỗi lần bằng thời hạn tái cấp vốn lần đầu. Lần gia hạn cuối phải đảm bảo tổng thời gian tái cấp vốn và gia hạn tái cấp vốn là 03 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay tái cấp vốn.

Mức lãi suất tái cấp vốn trong thời gian tái cấp vốn, gia hạn tái cấp vốn quy định tại Điều 3 Thông tư này là 0%/năm và lãi suất tái cấp vốn quá hạn bằng 150% lãi suất tái cấp vốn do NHNN công bố tại thời điểm chuyển nợ quá hạn đối với khoản vay tái cấp vốn.

Thông tư 18/2014/TT-BTP hướng dẫn việc bán đấu giá tài sản tại Nghị định 53/2013/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam.

Theo đó, việc bán đấu giá nợ xấu và TSBĐ của khoản nợ xấu được Công ty Quản lý tài sản (VAMC) mua của các TCTD Việt Nam sẽ thực hiện theo một số quy định sau:

- Thời hạn niêm yết, thông báo công khai trước ngày mở cuộc bán đấu giá không ít hơn 4 ngày làm việc đối với động sản, 15 ngày làm việc đối với BĐS.

- Trường hợp việc bán đấu giá không thành hoặc không có người đăng ký tham gia đấu giá sẽ xử lý như sau:

+ Đối với khoản nợ xấu thì VAMC lựa chọn phương thức xử lý khác theo quy định của Nghị định 53;

+ Đối với TSBĐ thì trong thời hạn 5 ngày làm việc, VAMC có trách nhiệm thỏa thuận với chủ sở hữu TSBĐ (bên thế chấp đối với QSDĐ thế chấp) về phương thức xử lý tài sản; nếu không thỏa thuận được thì VAMC lựa chọn phương thức xử lý khác theo quy định của Nghị định 53.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10/11/2014.

Thông tư 131/2014/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng phân bón thuộc nhóm 31.02 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC.

Từ ngày 25/10/2014, mức thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng Urê, mã HS 3102.10.00 (có hoặc không ở trong dung dịch nước) sẽ tăng từ 3% lên 6%.

Thuế suất các mặt hàng khác trong nhóm 31.02 vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

Bạch Dương

Kỳ Anh

Cùng chuyên mục
XEM