Tin tức, bài viết mới nhất về :

nhà Hán diệt vong

Không phải Đổng Trác, 3 người này mới là đầu sỏ khiến nhà Hán diệt vong, thiên hạ đại loạn

Không phải Đổng Trác, 3 người này mới là đầu sỏ khiến nhà Hán diệt vong, thiên hạ đại loạn

10/30/2018 8:30:00 PM

Loạn Đổng Trác hay khởi nghĩa Khăn Vàng đều không phải là nguyên nhân chân chính khiến thiên hạ thời bấy giờ rơi vào cảnh phân tranh.

Tags: Đổng Trác, nhà Hán diệt vong, Lỗ Túc, Tôn Quyền, thâm cung bí sử