Hà Nội sẽ giảm 10% biên chế, nâng chất lượng công chức

07/02/2017 08:40 AM | Xã hội

Theo Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung, thành phố đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT để giảm số công chức, viên chức phường, xã; tiếp tục sáp nhập các trung tâm ở tuyến quận/huyện. Đặc biệt, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND triển khai tổ chức thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của cán bộ công chức và cơ quan hành chính nhà nước...

Tới 2020 - 2021, sẽ giảm 10% biên chế

Tại buổi làm việc của đoàn kiểm tra Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) gắn với việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương về công tác cán bộ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cho biết: Năm 2016, tổng số biên chế công chức, viên chức toàn TP có khoảng trên 137.000 người (công chức khoảng trên 12.000 người), thấp hơn nhiều tổng số biên chế được trung ương giao. Đến nay, qua rà soát, sắp xếp, toàn TP đã giảm được 55 phòng, ban; giảm 130 đơn vị sự nghiệp; giảm 35 trưởng phòng, ban, 136 phó phòng, ban.

Cụ thể, ở khối các cơ quan Đảng, MTTQ, tổ chức chính trị xã hội của TP, sau sắp xếp đến nay đã giảm được 9 đầu mối phòng, ban (11,8%); giảm 9 đơn vị sự nghiệp (34,6%); giảm 9 cán bộ cấp trưởng phòng, ban, giảm 20 cán bộ cấp phó phòng, ban. Về khối các cơ quan trực thuộc UBND TP, sau sắp xếp đã giảm được 46 phòng ban (22,5%); giảm 26 trưởng phòng, 116 phó trưởng phòng. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, sau rà soát, sắp xếp đã giảm từ 401 xuống còn 208 đơn vị, giảm 121 đơn vị (30,2%)...

Ở khối cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, dự kiến đến năm 2017 giảm 69 biên chế so với hiện nay (giảm chi ngân sách khoảng 9,94 tỉ đồng/năm); đến năm 2020 giảm 413 người so với hiện nay (giảm chi ngân sách khoảng 59,5 tỉ đồng/năm). Khối cơ quan chính quyền sẽ giảm 704 hợp đồng có chỉ tiêu đã tồn tại nhiều năm, tinh giản biên chế 115 cán bộ, công chức, viên chức, phấn đấu đến hết năm 2020 - 2021 giảm tối thiểu 10% so với biên chế được giao năm 2015. Hà Nội cũng bày tỏ kiên quyết sắp xếp, hợp nhất, giải thể những đơn vị sự nghiệp hoạt động không hiệu quả kéo dài hoặc chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức lại các đơn vị theo hướng giảm chi ngân sách, tăng dần tự chủ...

Nâng cao chất lượng công chức

Tại chỉ thị số 01, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh: Ngoài một số mục tiêu quan trọng như: Tổng rà soát, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, bộ thủ tục hành chính, quy trình, quy chế làm việc của các cấp, các ngành theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy các bộ phận, đầu mối trực thuộc TP đến các cấp huyện, xã, đảm bảo nguyên tắc “một đầu mối - một việc xuyên suốt”. Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức các ngành, các cấp phải thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đúng các quy trình, quy chế làm việc, nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân; thực hiện quy tắc, văn hóa ứng xử của cán bộ công chức, viên chức.

Chủ tịch TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đặc biệt nhấn mạnh tinh thần gương mẫu, trách nhiệm người đứng đầu, tập trung quản lý chất lượng công việc, chấn chỉnh thái độ, trách nhiệm, văn hóa ứng xử của công chức, viên chức trực tiếp thụ lý, giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) và người đứng đầu các tổ, bộ phận, cá nhân trực tiếp thực thi công việc là trưởng, phó các phòng thuộc các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã; chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp xã và công chức trực tiếp xử lý hồ sơ, thực thi công vụ cấp xã.

Cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ phải tuân thủ trật tự và thứ bậc hành chính, đúng thẩm quyền; thực hiện đúng, đủ chức trách và nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; nghiêm cấm việc lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn để nhũng nhiễu, gây phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Đặc biệt, công chức phải thực hiện nghiêm quy định số 55-QĐ/TW ngày 19.12.2016 của Bộ Chính chị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Thực hiện đầy đủ quy định về đạo đức công vụ, văn hóa giao tiếp; không sử dụng thời gian làm việc để làm việc riêng. Cán bộ, công chức, viên chức là lãnh đạo, quản lý chịu trách nhiệm liên đới khi để cấp dưới trực tiếp có hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nếp sống văn hóa… Cùng đó, triển khai kiểm tra, giám sát, thực hiện các quy định trên.

Theo Khánh Vũ

Cùng chuyên mục
XEM