Tin tức, bài viết mới nhất về :

đa chiều

Làm bộ trưởng ngày càng khó

Làm bộ trưởng ngày càng khó

4/29/2014 4:32:39 PM

Xã hội ngày càng cởi mở hơn, công khai hơn, thông tin ngày càng cập nhật và đa chiều hơn. Bộ trưởng đi đâu, làm gì, phát ngôn ra sao, chỉ ít phút sau cả xã hội đều tỏ.

Tags: bộ trưởng, cởi mở, công khai, người dân, thông tin, xã hội, càng khó, đảng cầm quyền, đa chiều