Sự kiện :

 Tranh chấp quyền lực ở Cà phê Trung Nguyên