Bài học cuộc sống

Khi bạn nghèo, mọi người sẽ lật bài ngửa với bạn: Nghèo là một cái tội, còn vừa nghèo vừa lười lại là một đại họa

25/10/2019 11:17 AM | Sống